Arulmigu Subramaniyaswami Thirukovil, Marudhamalai

Kumbhabhishekam Invitation                                              English | Tamil E - Donation
  06.00 A.M    - Viswaroopa Dharsanam      (ushakkalam)
  09.00 A.M    - Kalasandhi Pooja
  12.00 P.M    - Uchikkalam Pooja
  05.00 P.M    - Sayaratchai Pooja
  08.30 P.M    - Ardha Jama Pooja      (Rakkalam)
06th Jan 2014 : Sasti Viratham
11st Jan 2014 : Karthikai
17th Jan 2014 : Thai Poosam
05th Feb 2014 : Sasti Viratham
17th Feb 2014 : Karthikai
07rd Mar 2014 : Karthikai
22th Mar 2014 : Sasti
03nd Apr 2014 : Karthikai
05nd Apr 2014 : Sasti Viratham
13nd Apr 2014 : Panguni Uthiram
20th Apr 2014 : Sasti
30th Apr 2014 : Karthikai
05st May 2014 : Sasti
19th May 2014 : Sasti Viratham
28th May 2014 : Karthikai
03th Jun 2014 : Sasti
18th Jun 2014 : Sasti Viratham
24th Jun 2014 : Karthikai
03th Jul 2014 : Sasti
17th Jul 2014 : Sasti Viratham
21th Jul 2014 : Karthikai
02th Aug 2014 : Sasti
16th Aug 2014 : Sasti Viratham
18th Aug 2014 : Karthikai
14th Sep 2014 : Karthikai
14th Sep 2014 : Sasti
30th Sep 2014 : Sasti Viratham
11th Oct 2014 : Karthikai
14th Oct 2014 : Sasti
27st Oct 2014 : Sasti Viratham
07rd Nov 2014 : Karthikai
12th Nov 2014 : Sasti
27th Nov 2014 : Sasti Viratham
05rd Dec 2014 : Karthikai
12th Dec 2014 : Sasti
27st Dec 2014 : Sasti Viratham

  Gandhipuram to Marudhamalai
  (15 KM)

 1,  1-B,  1-D,  I-E,  S-12,  S-13,  S-15,  S-16, 
 S-26,  46,  70,  70-A,  70-B,  76,  92