Arulmigu Subramaniyaswami Thirukovil, Marudhamalai

Kumbhabhishekam Invitation                                              English | Tamil E - Donation
  06.00 A.M    - Viswaroopa Dharsanam      (ushakkalam)
  09.00 A.M    - Kalasandhi Pooja
  12.00 P.M    - Uchikkalam Pooja
  05.00 P.M    - Sayaratchai Pooja
  08.30 P.M    - Ardha Jama Pooja      (Rakkalam)
Tenders           
03rd Jan 2013 : Sasti
17th Jan 2013 : Sasti Viratham
21st Jan 2013 : Karthikai
27th Jan 2013 : Thai Poosam
02nd Feb 2013 : Sasti
16th Feb 2013 : Sasti Viratham
17th Feb 2013 : Karthikai
03rd Mar 2013 : Sasti
17th Mar 2013 : Sasti Viratham
17th Mar 2013 : Karthikai
26th Mar 2013 : Panguni Uthiram
02nd Apr 2013 : Sasti
16th Apr 2013 : Sasti Viratham
13th Apr 2013 : Karthikai
01st May 2013 : Sasti
16th May 2013 : Sasti Viratham
10th May 2013 : Karthikai
28th Jun 2013 : Sasti
14th Jun 2013 : Sasti Viratham
07th Jun 2013 : Karthikai
28th Jul 2013 : Sasti
14th Jul 2013 : Sasti Viratham
04th Jul 2013 : Karthikai
26th Aug 2013 : Sasti
12th Aug 2013 : Sasti Viratham
27th Aug 2013 : Karthikai
25th Sep 2013 : Sasti
11th Sep 2013 : Sasti Viratham
24th Sep 2013 : Karthikai
25th Oct 2013 : Sasti
10th Oct 2013 : Sasti Viratham
21st Oct 2013 : Karthikai
23rd Nov 2013 : Sasti
08th Nov 2013 : Sasti Viratham
17th Nov 2013 : Karthikai
23rd Dec 2013 : Sasti
08th Dec 2013 : Sasti Viratham
01st Dec 2013 : Karthikai

  Gandhipuram to Marudhamalai
  (15 KM)

 1,  1-B,  1-D,  I-E,  S-12,  S-13,  S-15,  S-16, 
 S-26,  46,  70,  70-A,  70-B,  76,  92